DỰ ÁN

Không hỗ trợ chuyển động, thông điệp được thể hiện cùng lúc, hỗ trợ chạy trên tất cả các thiết bị